Görev Tanımları

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Görev Adı:

Yüksekokul Sekreteri

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan:

Yüksekokul Müdürü

Sorumluluk Alanı:

Yüksekokul akademik ve idari işlerinin kapsadığı alan

Temel Görev ve Sorumluklar:

1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Müdüre karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapmak.

2. Yüksekokulda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapmak.

3. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip etmek.

4. Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

5. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlamak.

6. Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırmak.

7. Yüksekokulda eğitim-öğretim etkinlikleri güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak.

8. Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapmak.

9. Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

10. Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

11. Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap vermek.

12. Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

13. İdari personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurmak.

14. İdari personelin izinlerini meslek yüksekokulundaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek.

15. Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe etmek.

16. Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışmak.

17. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Yetkiler:

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3. İmza yetkisine sahip olmak.

4. Harcama yetkisi kullanmak.

5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

Beceri ve Yetenekler:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

4. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin