Görev Tanımları

Müdür Görev Tanımı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Görev Adı:

Yüksekokul Müdürü

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan:

Rektör

Sorumluluk Alanı:

Yüksekokul akademik ve idari işlerinin kapsadığı alan

Temel Görev ve Sorumluklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.

2.Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.  

3.Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirlemek, misyon ve vizyonu Yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşmak ve gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek.

4.Yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak, etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 

5. Taşınırların, etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını, kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtların saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan yönetim hesabının verilmesini sağlamak.

6. Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlük Makamına sunmak. 

7. Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

8. Yüksekokulun bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlamak.

9. Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

10. Yüksekokul eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.

11. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek.

12. Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışmak.

13. Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

14. Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit etmek, çözüm bulmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek.

15. Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip etmek ve Yüksekokul bazında uygulanmasını sağlamak.

16. Yüksekokulda araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

17. Yüksekokulun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak.

18. Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

19. Yüksekokulu üst düzeyde temsil etmek.

20. Her öğretim yılı sonunda Yüksekokul genel durumunun işleyişi hakkında Rektörlük Makamına rapor sunmak.

21. Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

22. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

23. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

24. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak.

25. Kanun ve Yönetmelikleri ihlal eden yasaklara aykırı olumsuz fiil ve davranışlarda bulunan personel ve öğrenciler hakkında disiplin yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması açmak ve sonucunu Rektörlük Makamına sunmak.  

26. Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, denetim raporu gibi Meslek Yüksekokulunun genel işleyişi ve performansı ile ilgili bilgileri rapor halinde hazırlanarak Rektörlük Makamına sunmak.

27. Meslek Yüksekokulunun öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve

yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol ederek sonuçların alınmasını sağlamak Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olmak.  

28. Meslek Yüksekokulunun programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

29. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak

yürütülmesini sağlamak.

Yetkiler:

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

4. İmza yetkisine sahip olmak.

5. Harcama yetkisi kullanmak.

6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma,    bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

7. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

8. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

Bilgi:

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

6. 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğunun Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun

7. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve Uygulanması

8. 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

9. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

10. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

11. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  

12. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği             

Beceri ve Yetenekler:

· Analitik düşünebilme

· Analiz yapabilme

· Ardıl çeviri yapabilme

· Değişim ve gelişime açık olma

· Düzgün diksiyon

· Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı

· Ekip liderliği vasfı

· Empati kurabilme

· Etkin yazılı ve sözlü iletişim

· Güçlü hafıza

· Hızlı düşünme ve karar verebilme

· Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme

· Hoşgörülü olma

· İleri düzey İngilizce

· İnisiyatif, değişim ve gelişime açık

· İstatistiksel çözümleme yapabilme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin