Görev Tanımları

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Görev Adı:

Bölüm Başkanı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan:

Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcısı

Sorumluluk Alanı:

Yüksekokul akademik ve idari işlerinin kapsadığı alan

Temel Görev ve Sorumluklar:

1. Bölüm kurullarına başkanlık etmek.

2. Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor etmek.

3. Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

4. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak.

5. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

6. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.

7. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.

8. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletmek.

9. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunmak.

10. Meslek Yüksekokulu Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütmek.

11. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışmak.

12. Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.

13. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.

14. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek.

15. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

16. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.

17. Ön lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

18. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.

19. Bölüm Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişim programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

20. Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

1. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

2. İmza yetkisine sahip olmak.

3. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

4. Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

Beceri ve Yetenekler:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin