Görev Tanımları

Memur Görev Tanımı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Görev Adı:

Memur

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan:

Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü

Sorumluluk Alanı:

Yüksekokul akademik ve idari işlerinin kapsadığı alan

Temel Görev ve Sorumluklar:

1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla büro işlerini yapmak.

2. İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

3. Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek.

4. Birimden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak.

5. Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak.

6. Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

7. İhtiyaç duyulan alanlarda idari personel için düzenlenen kurs, seminer ve konferans gibi etkinliklere katılmak.

Yetkiler:

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

Beceri ve Yetenekler:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin